Borelia i Borelioza

Teoretyczne podstawy zastosowania biorezonansu w profilaktyce zdrowia

Terapia biorezonansowa
Terapia biorezonansowa to terapia drganiami elektromagnetycznymi, z którymi struktury organizmu wchodzą w rezonans. Oddziaływanie możliwe jest zarówno na poziomie komórkowym, jak i na poziomie organu, układu organów i całego organizmu. Główna idea stosowania rezonansu w profilaktyce zdrowotnej polega na tym, że przy prawidłowym dobraniu częstotliwości i formy oddziaływania elektromagnetycznego można wzmacniać normalne (fizjologiczne) drgania i osłabiać patologiczne w organizmie człowieka. W ten sposób oddziaływanie biorezonansowe może być ukierunkowane zarówno na neutralizację patologicznych, jak i na przywrócenie fizjologicznych drgań, zaburzonych przy stanach patologicznych. Proponowana metoda, w odróżnieniu od większości znanych metod fizjoterapii, nie jest związana z nagrzewaniem tkanek, co pozwala zaliczyć tę metodę do czynników leczniczych o małej intensywności (wpływ informacyjny). Urządzenia do realizacji metody mogą mieć działanie elektryczne (kontaktowe na skórę, z zastosowaniem przewodzących prąd elektrod) i elektromagnetyczne (bezkontaktowe, poprzez różnego typu induktory).

Metodologia
Praktycznie wszystkie procesy biochemiczne (fermentacyjne, hormonalne, membranowe, a także genetyczne) sprowadzają się zerwania jednych związków i utworzenia innych. Zerwanie i powstanie związków zachodzi z pochłonięciem lub promieniowaniem energii. Wszystkie odmiany związków chemicznych, będące polem elektromagnetycznym i posiadające właściwości falowe, mają charakterystyki energoinformacyjne.

Ponieważ wszystkie odmiany związków są zależne od pola magnetycznego, procesy dynamiczne w tych związkach zachodzą zgodnie z zasadami fizyki kwantowej. Miejscem działania (receptorami) pola elektromagnetycznego i jego kwantów w biomolekule są związki chemiczne, uwarunkowane oddziaływaniami elektromagnetycznymi naładowanych części i obwodów molekuł.
Każdy związek, mając specyficzne charakterystyki falowe, zmienia się (wzmacnia lub osłabia, znika lub powstaje) w zależności od cech falowych działających na niego pól i kwantów. Dynamiczne zmiany w związkach chemicznych prowadzą do zmian w konfiguracji i strukturze molekuł. Proces ten ma charakter energoinformacyjny, ponieważ związki chemiczne posiadają energetyczne i informacyjne charakterystyki.

Do pełnienia dowolnej funkcji żywa komórka potrzebuje energii, a do zarządzania różnymi funkcjami i ich wzajemnej koordynacji niezbędna jest informacja.
Nośnikiem zarówno energii, jak i informacji jest pole elektromagnetyczne, które ma szerokie widmo energoinformacyjne. Pole elektromagnetyczne posiada falowe tzn. drganiowe charakterystyki, dla których właściwe są zjawiska rezonansu i interferencji.
Każdy związek również ma charakterystyki drganiowe, ponieważ posiada naturę elektromagnetyczną. Wiadomo, że rezonans prowadzi do osiągnięcia konkretnego efektu przy mniejszych nakładach energetycznych. Znając dane różnych związków chemicznych (parametry ich pola elektromagnetycznego) można zarządzać tymi związkami, wykorzystując oddziaływania rezonansowe przy minimalnych nakładach energetycznych. Zarządzać związkami chemicznymi to znaczy zarządzać procesami biologicznymi na poziomie systemowym, komórkowym, molekularnym, atomowym i genetycznym.

Aplikacja biorezonansu
Można nie wprowadzać do organizmu nowych substancji, a podać komórkom specjalny program sanogenetyczny, który poprzez mechanizm biorezonansu wywoła zmiany parametrów elektromagnetycznych związków chemicznych w biomolekułach i odbuduje, na wszystkich poziomach regulacji, naruszone parametry homeostazy. Istnieją dwa główne rodzaje terapii biorezonansowej:

1.Endogenna lub bierna terapia biorezonansowa (BRT) ? jest to terapia własnymi elektromagnetycznymi drganiami organizmu człowieka po ich specjalnym przetworzeniu. Każdej strukturalnej jednostce organizmu odpowiada określone widmo częstotliwości, co efektywnie wykorzystywane jest w terapii. Rozwój procesów patologicznych doprowadza do zmiany tego widma częstotliwości w postaci wystąpienia dysharmonicznych drgań. Drgania patologiczne mogą być usuwane poprzez zastosowanie endogennej terapii biorezonansowej, tym samym wzmacniane są drgania fizjologiczne, a tłumione patologiczne, dysharmonijne.
2.Aktywna terapia biorezonansowa (ABRT) ? Po kilkuletnich badaniach uczeni wyjaśnili, że wszystkie istoty żywe (w tym mikroorganizmy), promieniują fale elektromagnetyczne. U człowieka podstawowymi źródłami elektrycznych i elektromagnetycznych sygnałów są: aktywność mięśniowa, np. rytmiczne skurcze mięśnia sercowego; aktywność bioelektryczna tj. przekazywanie elektrycznych impulsów od zmysłów do mózgu i sygnałów od mózgu do organów wykonawczych; aktywność metaboliczna tj. przemiana materii w organizmie.
W tym czasie, wiele mikroorganizmów ? pierwotniaków, pasożytów jelitowych, grzybów, bakterii, wirusów ? nie mają układu nerwowego i mięśniowego, dlatego źródłem pól elektrycznych i elektromagnetycznych staje się dla nich aktywność metaboliczna. Metabolizm albo przemiana materii ? to coś, co odróżnia przyrodę ożywioną od nieożywionej. Ruch dowolnej naładowanej cząstki tworzy dookoła niej pole elektromagnetyczne, nagromadzenie naładowanych cząstek tworzy potencjał elektryczny tego lub innego znaku. Przesłanki te pozwalają podejść do leczenia i profilaktyki chorób nie chemicznymi (tj. farmakologicznymi) metodami, a fizycznymi.

Czynnościom życiowym człowieka, zwierząt a także pierwotniaków, bakterii, wirusów towarzyszą różnego rodzaju aktywności elektromagnetyczne. Przykładami takiej aktywności są bioelektryczne potencjały, widoczne przy elektrokardiografii i elektroencefalografii. Wiele zachorowań związanych jest ściśle z obecnością w organizmie pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych czynników, zarówno infekcyjnych, jak i żyjących w różnych organach w stanie symbiozy z tkankowymi strukturami tego organu. W celu stłumienia owych czynników nie trzeba wprowadzać do organizmu antybiotyków tj. wykorzystywać szkodliwe dla organizmu metody chemioterapii.

Znając częstotliwości aktywności metabolicznej tych czynników można oddziaływać na nie drganiami częstotliwościowymi, które będą zakłócać ich właściwe rytmy i tym samym tłumić ich normalną metaboliczną aktywność. Według odpowiednich badań, takie oddziaływania są całkowicie nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego. Dana metoda leczenia otrzymała nazwę aktywnej biorezonansowej terapii (ABRT).

Etiologia ciężkich chorób przewlekłych takich jak: (choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, AIDS, rak, stwardnienie rozsiane, endometriozy, ciężkie zapalenia stawów, dystrofie mięśniowe itd.) często nie jest znana, ale istnieje punkt widzenia, że podstawowym czynnikiem patogenezy stają się ukryte infekcje pasożytnicze (wirusowe, bakteryjne, helmintologiczne, pierwotniakowe).W klatkach i jamach organów trudno jest oddziaływać na zarazki i pasożyty, ale przy przedostaniu się ich do krwi osiągnięcie celu jest znacznie prostsze.
Ustalono, że można wyeliminować (wyprowadzić) zarazki i pasożyty z krążącej krwi stosując jeden cykl oddziaływania w ciągu 7minut, co odpowiada pełnemu obiegowi krwi w organizmie. Po takim cyklu oddziaływania trzeba zrobić 20-minutową przerwę na aktywizację tkankowych reakcji drenażu i detoksykacji i przeprowadzić drugi seans w celu zniszczenia zarazków, które ponownie przedostały się do krwi. Ponieważ pewne pasożyty jelitowe stają się nosicielami bakterii a bakterie z kolei mogą być ?domem? dla wirusów, które przy śmierci ?gospodarza? przedostają się do naczyń krwionośnych, konieczny jest jeszcze jeden cykl oddziaływania.
Zasady działania aparatów do biorezonansu

Kompleks terapeutyczny ??? i aparaty serii Lanta i Helper posiadają trzy terapeutyczne poziomy oddziaływania:

1.psychowegetatywny;
2.neuroendokrynny
3.mezenchymowy

W procesie terapii indukcyjnej wykorzystywane są sygnały elektromagnetyczne, zgodne w swoich parametrach z widmem fal elektromagnetycznych, wypromieniowywanych przez mózg człowieka, rejestrowanym za pomocą EEG. Wykorzystuje się fizjologiczne widmo częstotliwości, które jest wyrażane poprzez:

Fale beta (14 Hz ? 30 Hz ? 14 Hz)
Fale alfa (13,5 Hz ? 7,5 Hz ? 13,5 Hz)
Fale theta (7 Hz ? 4 Hz ? 7 Hz)
Fale delta (3,5 Hz ? 0,5 Hz ? 3,5 Hz)

Podstawowe oddziaływanie terapii indukcyjnej dokonuje się w pierwszej kolejności drogą oddziaływania na system limbiczny struktury wzgórza, które jest ściśle związane z mezenchymą. Jak wiadomo mezenchyma (macierz pozakomórkowa) to przestrzeń, znajdująca się między naczyniami krwionośnymi a komórkami (średnio stanowi 25% masy ciała). W organizmie pełni funkcję fizjologiczną ?kraty molekularnej? dla komórek, przez którą przenikają wszystkie substancje, uczestniczące w metabolizmie. Współdziałają w niej układy: nerwowy, hormonalny i odpornościowy. Pierwsze dwa współpracują ze sobą także w podwzgórzu. Zatem mezenchyma jest miejscem lokalizacji w tkankach obwodowych systemu regulacji głównej (obwodowego oddziału układu immuno-neuro-hormonalnego), działającym na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Ponadto mezenchyma stanowi jeden z głównych układów zarządzających, uczestniczących w przenoszeniu i wymianie informacji w organizmie. W ten sposób terapia indukcyjna ma bionormalizujący wpływ na procesy wymiany informacji w organizmie pacjenta, a tym samym wzmacnia mechanizmy regeneracji. Psychosomatyczna korekcja przy pomocy cząstkowych programów terapii indukcyjnej pozwala oddziaływać na sam proces kształtowania się zaburzenia psychosomatycznego poprzez oddziaływanie na procesy hamowania i pobudzania w strukturach podkorowych (układu limbicznego) oraz płaty kory mózgu, a także mechanizmy ich synchronizacji. Należy pamiętać, że układ limbiczny jako centrum emocji, motywacji i pamięci stanowi również jedną z centralnych struktur wegetatywnych. Podwzgórze, wchodzące w jego skład, odpowiada za regulację zarówno wegetatywnego (autonomicznego) układu nerwowego, jak i układu hormonalnego. Znajdują się w nim ośrodki agresji, ośrodki pokarmowe i seksualne. Układ limbiczny jest zatem wyższą integracyjną strukturą centralnego układu nerwowego, której podstawowa funkcja polega na regulacji procesów emocjonalnych oraz kontroli układu neuroendokrynnego i autonomicznego układu nerwowego. Układ limbiczny to jeszcze ośrodek pamięci. Pamięć długotrwała jest zawsze pamięcią emocjonalną. Im wyraźniejsze emocje, tym większe później prawdopodobieństwo aktywacji śladu pamięci. Zdaniem A. d?Aubigné ?strach ma dobrą pamięć?. Przeżywany przez człowieka stres zapamiętywany jest w pamięci długotrwałej i przechowywany pod postacią ?śladów pamięci? (engramów).

Szczególne znaczenie dla rozwoju zaburzeń psychosomatycznych ma powstały na końcu zasób engramów lub wzorów psychowegetatywnych. Prawdziwą przyczyną nawrotów nierzadko jest tylko ?wskrzeszenie? odpowiedniej symptomatologii wskutek aktywizacji śladów lub wzorów psychowegetatywnych. Im silniejsze było poczucie zagrożenia życia i zdrowia, tym większe jest prawdopodobieństwo rekonstrukcji rozwiniętego obrazu klinicznego według typu depresji albo jej odpowiednika somatycznego.

Organizm człowieka jest otwartym systemem biologicznym, który stale wymienia informacje ze środowiskiem zewnętrznym. Informacja, dochodząca do organizmu, przy terapii indukcyjnej , przejawia harmonizujący wpływ na pracę jego głównych układów, co pozwala leczyć choroby na wszystkich poziomach zmian patologicznych podsystemów adaptacji. Terapia indukcyjna poprzez powstanie efektów rezonansowych wzajemnego oddziaływania z elektromagnetycznymi polami mózgu służy jako bodziec do przywrócenia normalnej pracy głównego i autonomicznego układu nerwowego. Dzięki zdolności organizmu do zapamiętywania otrzymanej informacji, efekt seansów terapii indukcyjnej trwa przez długi czas.

Terapia mezoindukcyjna
Stosowana w medycynie estetycznej mezoterapia to korekcja zaburzeń stanu skóry i podskórnej tkanki łącznej metodą iniekcyjnego wprowadzenia do skóry substancji aktywnych. Terapia mezoindukcyjna jest metodą oddziaływania na różne zaburzenia w organizmie drogą beziniekcyjnego miejscowego wprowadzenia do macierzy składników leczniczych i kosmetycznych, przy pomocy specjalnych programów terapii indukcyjnej (modelujących programy kontrolujące stan zdrowia na poziomie macierzy) bez uszkodzenia powłok skórnych i błon śluzowych. Metoda może być stosowana w przypadku chorób i urazów aparatu ruchowego, zespołu bólowego, miopatoz, chorób obwodowego układu nerwowego. Jest to wyjątkowy sposób wprowadzenia składników kosmetycznych, odmłodzenia i profilaktyki starzenia się skóry, leczenia cellulitis.

Bezpieczeństwo stosowania
Taki rodzaj terapii jest całkowicie nieszkodliwy dla organizmu człowieka. Częstotliwości pasożytów znajdują się w zakresie zupełnie innym od częstotliwości w organizmie ludzkim, dlatego nawet regularne stosowanie metody nie tylko nie szkodzi jego strukturom komórkowym, ale też nie przeszkadza działaniu mikroflory saprofitowej (tj. niechorobotwórczych mikroorganizmów, które w wielu przypadkach grają ważną rolę w procesach czynności życiowych organizmu człowieka). Jedyne zaobserwowane objawy uboczne aktywnej terapii biorezonansowej (ABRT) wiążą się z ograniczonym występowaniem reakcji Jarisha- Herxheimera.


Cele ośrodka
Profilaktyka zdrowotna / Diagnostyka i terapia zaburzeń / Doradztwo w zakresie zdrowia
Centrum promocji zdrowia „Magnus Animus”jest ośrodkiem medycyny komplementarnej