Menu

Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia "Magnus Animus"STATUT
Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia "Magnus Animus"


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą FUNDACJA OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA “MAGNUS ANIMUS” zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Jolantę Dąbrowską i Jarosława Dąbrowskiego, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Martę Zachorską-Majdykowską z Kancelarii Notarialnej w Warszawie dnia 16 grudnia 2005 r. (repertorium A Nr 3744/2005), działa na podstawie ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4.

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 5.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, biura, przedstawicielstwa, oddziały oraz spółki prawa handlowego, może przystępować do spółek oraz może być członkiem międzynarodowych i zagranicznych fundacji i innych organizacji o tych samych lub podobnych zadaniach.
3. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.
4. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.
§ 6.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 7.
Fundacja może używać pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.

§ 8.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.


Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji

§ 9.

1. Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowia w tym prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
2. Cel Fundacji, o którym mowa w ust. 1, realizowany będzie poprzez:
1. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej i innych instytucji prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia oraz edukacji zdrowotnej,
2. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
3. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zbieżnym z celami działania Fundacji,
3. uczestnictwo w przetargach i konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia-profilaktyki.

§ 10.

Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną w zakresie:
•wydawanie książek - PKD 58.11.Z
•pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z
•działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z
•działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A
•pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 88.99.Z

§11.

Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w zakresie:
•wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z
•działalność związana z tłumaczeniami - PKD 74.30.Z
•działalność paramedyczna – PKD 86.90.D
•pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z


Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§ 12.

Majątek Fundacji stanowią:

1. fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w akcie fundacyjnym w kwocie 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);
2. środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, w szczególności uzyskane z odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych.

§ 13.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem

§ 14.

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek publicznych,
4. odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych,
5. dywidend i zysków z akcji i udziałów,
6. pożytków z nieruchomości i innych praw majątkowych przysługujących Fundacji,
7. prowadzenia statutowej działalności Fundacji
8. prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji
2. Fundacja nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


§ 15.

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych, a w części określonej przez Zarząd Fundacji – w kasie Fundacji.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizowanie celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 16.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.


Rozdział IV.

Organy Fundacji

§ 17.

Organami Fundacji są:

* Rada Fundacji - najwyższy organ nadzoru
* Zarząd - organ wykonawczy


Rada Fundacji

§ 18.

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
3. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy.

§ 19.

1. Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swojego składu o osoby fizyczne lub prawne, które:

1. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub swoja działalnością przysporzą Fundacji znacznych korzyści.
2. Osobę prawną przyjętą w skład Rady na mocy uchwały, o której mowa w ust. 1 reprezentuje w Radzie jeden przedstawiciel.
3. Decyzja Rady w przedmiocie określonym w ust. 1 zapada większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady.

§ 20.

1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z chwilą śmierci członka Rady.
2. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:
1. złożenia ? skierowanej na ręce Rady ? pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady
2. istotnego naruszenia postanowień statutu
3. niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż rok
3. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Rady o uzupełnieniu składu Rady decyduje Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
5. Uchwała Rady, o której mowa w ust.2 oraz w ust.3 zapada większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady. W głosowaniu nad uchwałą nie bierze udziału członek Rady, którego uchwała dotyczy.

§ 21.

Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 22.

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się, co najmniej dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu lub połowy członków Rady zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie.
3. O terminie i porządku posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady, co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje pełni inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji, gdy brak jest takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Radę.
5. Posiedzenie Rady Fundacji może się odbywać w formie telekonferencji.
6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; chyba, że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 23.

Do wyłącznych kompetencji Rady należy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielania mu absolutorium,
2. powoływanie Zarządu,
3. dokonywanie bieżącej kontroli działalności Zarządu,
4. propagowanie celów oraz działalności Fundacji,
5. opracowywanie opinii oraz propozycji na temat działalności Fundacji,
6. opiniowanie programów działania, planów finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji,
7. proponowanie nowych inicjatyw oraz form działalności Fundacji,
8. wskazywanie Zarządowi priorytetów w działalności Fundacji,
9. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji pod kątem ich zgodności z celami Fundacji,
10. dokonywanie zmian statutu.

§ 24.

Członkowie Rady mogą pobierać wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi za udział w pracach Rady, mogą też domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem Fundacji.

§ 25.

1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

a). pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
b). być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3. Postanowienia zawarte w pkt 1, 2 punkt a, nie dotyczą Fundatorów.

§ 26.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 27.

Do czasu zarejestrowania Fundacji kompetencje Rady wykonują Fundatorzy.


Zarząd

§ 28.

1. Zarząd składa się od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji w głosowaniu jawnym, w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością głosów.
2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu. Zastępcą Prezesa jest Wiceprezes.

§ 29.

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z dniem śmierci członka Zarządu.
2. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku:
1. złożenia na ręce Rady pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu
2. niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy
3. istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji
3. Uchwała w sprawie odwołania lub powołania członka Zarządu zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady w głosowaniu jawnym, dla jej ważności wymagane jest ponadto, by za jej podjęciem głosowali wszyscy członkowie Rady będący jednocześnie Fundatorami.
4. Do czasu powołania nowego Zarządu funkcje Zarządu pełni czasowo Rada Fundacji.

§ 30.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez siebie na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 31.

1. Do Zarządu Fundacji należą sprawy niezastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji.
2. Zarząd Fundacji w szczególności:
1. kieruje działalnością Fundacji i sprawuje Zarząd nad jej majątkiem,
2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
3. opracowuje i realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
4. sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie go Radzie
5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
6. określa strukturę organizacyjną Biura Fundacji,
7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
8. podejmowanie decyzji o momencie podjęcia i zakończenia działalności gospodarczej,
9. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej,
10. podejmowanie uchwał o utworzeniu i likwidacji oddziału lub filii Fundacji
11. uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji.
12. realizuje uchwały Rady Fundacji,
13. powołuje gremia opiniodawczo-doradcze stałe i doraźne, w związku z realizacją poszczególnych programów.


§ 32.

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków, chyba że postanowienia statutu inaczej stanowią. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwała Zarządu może zostać podjęta bez zwoływania posiedzenia pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na taką uchwałę na piśmie.

§ 33.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady lub innego członka Zarządu.
3. O terminie i porządku posiedzenia Zarządu Prezes zawiadamia pozostałych członków Zarządu co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. W razie niemożności wypełnienia przez Prezesa Zarządu obowiązku określonego w ust. 3 zawiadomienia dokonuje inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu.
5. Posiedzenie Zarządu może się odbywać w formie telekonferencji.

§ 34.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu i Pełnomocnik lub prokurent.
2. Pełnomocnika oraz prokurenta powołuje i odwołuje Prezes Zarządu.


Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 35.

1. Fundacja może podjąć działalność gospodarczą w kraju i za granicą w zakresie:
a) przedmiotu przeważającej działalności:
•działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z

b) przedmiotu pozostałej działalności:
•sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.75.Z
•pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami-– PKD 47.99.Z
•działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A
•działalność paramedyczna – PKD 86.90.D
• pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E
•pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z
•działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z
•fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne – PKD 96.02.Z

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji statutowych jej celów.

§ 36.

1. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone przez nią inne jednostki organizacyjne.

2. Z kwoty stanowiącej majątek założycielski Fundacji wskazany a akcie notarialnym, o którym mowa w §1 statutu, na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się 1000 złotych.

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Dochód z działalności Fundacji przeznacza się w całości na realizowanie statutowych celów Fundacji.

5. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd Fundacji.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§37.

1. Fundacja może ulec likwidacji z mocy uchwały Rady Fundacji, powziętej w głosowaniu jawnym, większością dwóch trzecich głosów przy obecności dwóch trzecich członków Rady, bądź z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych do realizacji celów, dla których była powołana.
2. Likwidatora ustanawia Rada Fundacji.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami statutowymi.

§38.

Zmiana statutu Fundacji, w tym celów Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji, powziętej w głosowaniu jawnym większością dwóch trzecich głosów przy obecności dwóch trzecich członków Rady.

§39.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa dotyczące fundacji oraz organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.

Warszawa dn. 27 lipca 2015 r.


Alergia, grzybica, cukrzyca, borelioza | ]Food Test a otyłość | Medycyna przyszłości | Galeria | Statut Fundacji | Kontakt